Sylvana Yaka Saputra, Muhammad Riyan Hidayatullah and Lalu Moh Yudha Isnaini (2023) “Analisis Kesiapan Sport Tourism Pantai Senggigi Lombok Barat Pada Era Kenormalan Baru”, SPRINTER: Jurnal Ilmu Olahraga, 4(1), pp. 7-13. doi: 10.46838/spr.v4i1.285.