Sylvana Yaka Saputra, Muhammad Riyan Hidayatullah, and Lalu Moh Yudha Isnaini. 2023. “Analisis Kesiapan Sport Tourism Pantai Senggigi Lombok Barat Pada Era Kenormalan Baru”. SPRINTER: Jurnal Ilmu Olahraga 4 (1):7-13. https://doi.org/10.46838/spr.v4i1.285.