Sylvana Yaka Saputra, Muhammad Riyan Hidayatullah, & Lalu Moh Yudha Isnaini. (2023). Analisis Kesiapan Sport Tourism Pantai Senggigi Lombok Barat Pada Era Kenormalan Baru. SPRINTER: Jurnal Ilmu Olahraga, 4(1), 7-13. https://doi.org/10.46838/spr.v4i1.285