“MAZHAB-MAZHAB SINTAKSIS BAHASA ARAB ‘NAHWU’ (Basrah, Kufah, Bagdad, Andalusia, Mesir)” (2022) Jurnal Bina Ilmu Cendekia, 3(1), pp. 1-5. doi: 10.46838/jbic.v3i1.119.