[1]
2022. MAZHAB-MAZHAB SINTAKSIS BAHASA ARAB “NAHWU” (Basrah, Kufah, Bagdad, Andalusia, Mesir). Jurnal Bina Ilmu Cendekia. 3, 1 (Apr. 2022), 1-5. DOI:https://doi.org/10.46838/jbic.v3i1.119.